Join the Credo family

Financial Controller / Financieel Controleur

Fiat Republic

Fiat Republic

Accounting & Finance
Amsterdam, Netherlands
Posted on Tuesday, April 2, 2024

Wie we zijn

Wij zijn Fiat Republic, een in Londen gevestigde remote-friendly fintech, met een missie om bankieren naar web3 te brengen!

Ons platform brengt crypto vriendelijke banken samen, waardoor crypto platforms eenvoudig accounts in meerdere valuta's kunnen aanmaken en toegang kunnen krijgen tot lokale betaalnetwerken en FX via een enkele API die is gebouwd met het ethos van de ontwikkelaar voorop. Met een sterke focus op AML, compliance en veiligheid geloven we dat we uiteindelijk zelfs de grootste banken ter wereld kunnen overtuigen om crypto platforms te gaan bedienen via Fiat Republic.

Gedurende onze reis hebben we steun gekregen van onder meer Speedinvest, Credo Ventures, Seedcamp, Fabric Ventures, Kraken Ventures, Arca en Inovo. We zijn ook alumni van het Softbank Emerge Accelerator-programma.

We zijn 3 jaar oud, 32 mensen sterk, met zeer diverse achtergronden en een inclusieve cultuur, momenteel met hoofdkantoor in Londen en aanwezig in Nederland, Polen en Canada.

Over de rol

We groeien in een ongelooflijk tempo en zijn nu op zoek naar een Financial Controller om het team te versterken. De succesvolle kandidaat rapporteert aan de financieel directeur en is verantwoordelijk voor de werking van alle boekhoudkundige en financiële stromen binnen de groep, en ondersteunt de financieel directeur bij strategische planning en analyse. Als vroege deelnemer aan het team krijg je de kans om financiële processen, procedures en systemen vorm te geven, valkuilen te vermijden die je misschien elders hebt ervaren en de bijdrage van het financiële team aan Fiat Republic te maximaliseren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

 • Beheer van alle boekhoudactiviteiten – zowel intern als met externe partijen – om de hoogste normen van integriteit, volledigheid en nauwkeurigheid binnen de Fiat Republic-groep te borgen
 • Het formuleren, implementeren en monitoren van de naleving van het accounting beleid met betrekking tot de gereguleerde entiteiten van Fiat Republic in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Canada
 • Beheer van het maandafsluitingsproces en het opstellen van maandelijkse management rekeningen en rapporten met strikte naleving van de bedrijfs tijdlijnen
 • Zorgen voor naleving van relevante wettelijke, fiscale, audit- en externe rapportagevereisten
 • Toezicht op financieel-gerelateerde regelgeving processen, inclusief ‘safeguarding’, kapitaalvereisten en ondersteuning bij het verstrekken van financiële informatie voor rapportageverplichtingen
 • Werving en training van teamleden (momenteel één junior teamlid, in een gedeelde Founders Associate-rol)
 • Standaardiseren, documenteren en automatiseren van processen, het nauwlettend in de gaten houden van ontwikkelingen en trends in de financiële SaaS-omgeving, het doen van verbeteringsvoorstellen voor de juiste tools om de nauwkeurigheid en snelheid te optimaliseren
 • Samenwerken met de financieel directeur en het uitvoerend team bij het voorbereiden en bewaken van de prestaties ten opzichte van prognoses en budgetten, en zorgen voor analyse en strategisch financieel inzicht

Wat wij van jou verwachten

 • Je hebt interesse in startups en hebt er idealiter al eerder voor gewerkt
 • Een duidelijke of groeiende interesse in de crypto wereld
 • Ervaring met het werken op de financiële afdeling van een bank of een andere gereguleerde financiële dienstverlener, en aantoonbare ervaring met het aansturen van een financieel team (bonus voor het werken bij een instelling voor elektronisch geld)
 • In het verleden een bestuursfunctie hebben vervuld (goed om te hebben, geen must)
 • Bent een volledig gekwalificeerde accountant met post-kwalificatie-ervaring en kennis van financiële rapportage verplichtingenJe hebt eerdere ervaring met audit, financiële rapportage, financiële controle of toezicht rapportages
 • Gedijen in een snelle, steeds veranderende en ambigue werkomgeving waar het antwoord op een vraag mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar is
 • Ervaring met financiële operaties of treasury, het ontwikkelen van processen voor snelle verplaatsing en afstemming van geldstromen
 • Een voorkeur hebben voor actie en voor het automatiseren van processen in plaats van het herhalen van handmatige stappen
 • Bent een zelfstarter, kan autonoom werken met minimale begeleiding, maar bent ook een teamspeler in hart en nieren

Wat we aanbieden

 • Competitief salaris
 • Verhuispakket als je vanuit een ander land naar Nederland verhuist
 • Aandelenopties in een snelgroeiend bedrijf
 • Remote-vriendelijk bedrijf met mogelijkheid om op kantoor of in een coworking-ruimte te werken (hybride werkmodel)
 • De kans om bij deel uit te maken van een snelgroeiende fintech, ondersteund door Tier-1 VC's, in samenwerking met een team van betalingsexperts
 • De mogelijkheid om op alle niveaus eigenaarschap te nemen en beslissingen met grote impact te nemen
 • Open cultuur gebaseerd op verdiensten, zonder politieke spelletjes
 • Zeer divers team (LGBTQIA+ en zichtbare minderheden vertegenwoordigd door medeoprichters)

We bouwen aan een cultuur waarin iedereen zich betrokken, gehoord en gelijk voelt – ongeacht leeftijd, handicap, burgerlijke staat of ouderlijke status, etniciteit, neuro-type, geslacht of seksuele geaardheid, religie of overtuiging.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Who are we?

We are Fiat Republic, a London-based remote-friendly fintech, with a mission to bring banking to web3!

Our platform brings together crypto-friendly banks allowing crypto platforms to easily create accounts in multiple currencies, access local payment rails and FX via a single API built with a developer-first ethos. With a strong focus on AML, compliance and security, we believe that ultimately we can convince even the largest global banks to start servicing crypto platforms via Fiat Republic.

To support us through our journey, we have secured the backing of top-tier VCs like Speedinvest, Credo Ventures, Seedcamp, Fabric Ventures, Kraken Ventures, Arca, and Inovo. We are also an alumni of the Softbank Emerge Accelerator programme.

We are nearly 3 years old & 32 people strong, with very diverse backgrounds and an inclusive culture, currently headquartered in London with a presence in the Netherlands, Poland, and Canada.

About The Role

We are growing at an incredible pace and are now looking for a senior internal finance hire to join the team. The successful candidate will report to the Finance Director and will own the operation of all accounting and finance streams across the group, as well as support the Finance Director on strategic planning and analysis. As an early joiner into the team, you will have the chance to shape processes and ways of working, to avoid pitfalls you may have experienced elsewhere and maximise the Finance team’s contribution to the company.

Key responsibilities

 • Manage all accounting activities — both internally and with 3rd parties — to maintain the highest standards of integrity, completeness, and accuracy across the group
 • Formulating, implementing, and monitoring compliance within and through accounting policies, covering regulated entities in the UK, Netherlands and Canada
 • Managing the month-end close process and producing monthly management accounts and reports with strict adherence to company timelines
 • Ensuring compliance with relevant statutory, tax, auditing, and external reporting requirements
 • Oversight of finance-related regulatory processes, including safeguarding, capital requirements and supporting the provision of financial information for regulatory projects
 • Recruitment and training of team members (currently one junior team member, in a shared Founders Associate role)
 • Standardise, document and automate processes, keeping a close eye on developing trends in the Finance SaaS space, and leveraging appropriate tools to maximise accuracy and speed of delivery
 • Work with the Finance Director and exec team in preparing and monitoring performance against forecasts and budgets, providing analysis and strategic insight

What we expect from you

 • Have an interest in startups and ideally have previously worked for one
 • Have a keen or growing interest in the crypto world
 • Have experience working within the finance department of a bank or other regulated financial services organisation, with demonstrable experience of managing a finance team (bonus points for having worked in an electronic money institution)
 • Have held a directorship role in the past (nice to have, not a must)
 • Are a fully qualified accountant with post-qualification experience and statutory reporting knowledge
 • Have prior experience in either audit, financial reporting, financial control or regulatory reporting
 • Thrive in a fast-paced, ever-changing, and highly ambiguous work environment where the answer to a question may not be immediately available
 • Experience in finance operations or treasury, developing processes for speedy movement and reconciliation of funds flows
 • Have a bias towards action, and towards automating processes rather than repeating manual steps
 • Are a self-starter, capable of working autonomously with minimal supervision, but are also a team player at heart

What we offer

 • Competitive salary
 • Relocation package if you move from another country to the Netherlands
 • Stock options in a rapidly growing company
 • Remote-friendly company with the option of working in the office or at a coworking space (hybrid working model)
 • Opportunity to get in on the ground floor of a 1st-to-market, fast-growing fintech backed by tier-1 VCs, working with an incredible team of payment experts
 • Empowerment to take ownership at all levels and make high-impact decisions
 • Fun, collaborative and meritocratic culture with zero tolerance for politics
 • Very diverse team (LGBTQIA+ and visible minorities represented by co-founders)

We are building a culture where everybody feels included, heard, and equal – regardless of age, disability, marital or parental status, ethnicity, neurotype, gender, sex or sexual orientation, religion or belief.